Regulamin - Kenys polska marka zegarków EKG

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.kenys.pl (zwanego dalej: „Sklepem”). Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również umożliwia Klientom zapoznanie się z Towarami i zawarcie Umowy sprzedaży.

§1 Definicje

1. Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2. Dostawa – oznacza faktyczną czynność polegającą na: a) dostarczeniu Klientowi przez Sklep, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu, albo b) odbiorze przez Klienta Towaru określonego w zamówieniu w Punkcie Odbioru Osobistego Sklepu.

3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sklep w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: a) firmę kurierską; b) operatora skrytek paczkomatowych i pocztowych.

4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych znaków specjalnych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w tymże Sklepie.

5. Infolinia Konsumencka – oznacza numer telefonu 530 92 66 29, pod którym Klient może skontaktować się ze Sklepem.

6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą będącym właścicielem Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sklep, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu – sklepu internetowego kenys.pl.

12. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu – sklepu internetowego kenys.pl

13. Punkt Odbioru – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, w celu odbioru zamówionych towarów za pomocą sklepu internetowego www.kenys.pl. 

14. Sprzedawca – oznacza firmę KENYS  z siedzibą w Piasecznie , kod pocztowy 05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 5/48 , NIP:123018899 , telefon infolinii konsumenckiej:+48 530 92 66 29 , adres email: kenys@kenys.eu .

15. Sklep – oznacza oznacza firmę KENYS  z siedzibą w Piasecznie , kod pocztowy 05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 5/48 , NIP:123018899 , telefon infolinii konsumenckiej:+48 530 92 66 29 , adres email: kenys@kenys.eu

16. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenach kenys.pl oraz www.kenys.eu.

17. Towar/Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę/Sklep za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

18. Towar z elementami cyfrowymi – oznacza Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe działanie i funkcjonowanie, np. glucokardiowatch, kardiowatch, smartwatch.

19. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.

20.Usługa dodatkowa – oznacza usługę odpłatną, świadczoną na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, której zakup możliwy jest wyłącznie do urządzenia zakupionego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. 20. Usługodawca – oznacza firmę KENYS  z siedzibą w Piasecznie , kod pocztowy 05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 5/48 , NIP:123018899 , telefon infolinii konsumenckiej:+48 530 92 66 29 , adres email: kenys@kenys.eu .

§2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze sklepu internetowego

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: KENYS  z siedzibą w Piasecznie ,05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 5/48 , NIP:123018899 , tel:+48 530 92 66 29 , adres email: kenys@kenys.eu . Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.

3. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym z Konta Klienta, było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1024 kbit/s.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Stron Internetowych Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sklep oświadcza, iż publiczny charakter Internetu a także korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z realnym zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Z tego powodu Sklep zaleca Klientom stosowanie właściwych środków technicznych, minimalizujących wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Klienci Sklepu powinni stosować programy zabezpieczające przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa (np. złośliwym oprogramowaniem, fałszywymi stronami internetowymi służącymi do wyłudzania danych) i chroniące tożsamość użytkowników Internetu.

8. Sklep oświadcza, że nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie werbalnej lub pisemnej Hasła.

9. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sklepu, Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych, niezgodnych ze stanem faktycznym lub wprowadzających w błąd.

10. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz Strony Internetowej Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.

11. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

12. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży Towarów z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży jak również sprzedaży hurtowej.

13. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

14. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

15. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

16. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3 Rejestracja i założenie Konta Klienta w Sklepie

1. W celu utworzenia Konta Klienta w Sklepie internetowym, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie nie jest wymagana rejestracja i założenie Konta Klienta.

3. W celu Rejestracji i założenia Konta Kilenta, Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sklep na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sklepu poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala swoje indywidualne Hasło za pomocą którego będzie logował się do swojego Konta założonego w Sklepie.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym do dokonania Rejestracji.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji Konta Klienta przez Sklep. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną prowadzenia Konta Klienta. Jednocześnie Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych podczas Rejestracji.

§4 Zamówienia 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt w godzinach pracy infolinii od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu kompletuje zamówienie wybierając Towar lub Towar i Usługę dodatkową, którymi jest zainteresowany oraz dodaje go do “KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, lub Towar, Usługę dodatkową (wraz ze sposobem realizacji) i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4. W szczególnych przypadkach liczba sztuk Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz liczbę sztuk spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, jak również czy chce skorzystać z Usługi dodatkowej oraz swoje dane teleadresowe.

7. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu Sklep przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając dane Sprzedawcy, cenę wybranych Towarów, możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem i kosztem Usługi dodatkowej, jeśli została wybrana przez Klienta, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach, jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Usługodawcę informacji Klient może złożyć zamówienie przesyłając wiadomość elektroniczną do Usługodawcy i wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

8. Złożenie zamówienia, o którym mowa w 4 ust. 2a, § 4 ust. 3 oraz § 4 ust. 7 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.

9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia, które to potwierdzenie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta i nie dochodzi w związku z nim do zawarcia Umowy sprzedaży. Po weryfikacji możliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

10. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sklep na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składając zamówienie przez telefon, podaje Usługodawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz liczbę sztuk Towaru, jaką chce zamówić. Klient ma możliwość zamówienia również Usługi dodatkowej. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu otrzymania potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, o cenie łącznej wybranego Towaru lub Towaru i Usługi dodatkowej (wraz ze sposobem realizacji), łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

11. Złożenie zamówienia zgodnie z § 4 ust. 11 Regulaminu następuje w czasie rzeczywistym, tj. podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

12. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

13. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

14. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w tym Przedsiębiorca Indywidualny będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów w poz. 59-66 załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

15. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wysokiej ceny Towaru, Sprzedawca może zastosować szczególny tryb składania zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do zapłacenia zaliczki warunkującej złożenie zamówienia. O konieczności uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia. Usługodawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w Regulaminie.

16. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i mają wliczoną opłatę recyklingową. Cena jest definiowana jako:

  • cena regularna,

  • cena promocyjna (cena po obniżce).

2. Towary dostępne są w cenach regularnych, będących ceną zwykłą, którą płaci Klient, jeżeli towar nie jest objęty promocją, upustem, rabatem itp. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających np. z promocji, rabatu upustu, itp. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i Płatności podczas składania zamówienia. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym;

b) kartą płatniczą, BLIKIEM lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatność PayU;

c) gotówką lub kartą płatniczą za pobraniem;

d) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym

e) system płatności ratalnych szczegółowo opisany pod adresem: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/06/Najczesciej_zadawane_pytania_o_Raty_PayU_3.pdf

5. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie:

a) do 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym;

b) do 24 godzin, jeżeli wybrał formę przedpłaty kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności PayU.

6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, Sklep ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sklep prześle Klientowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego.

7. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie poczty elektronicznej. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne od uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa, a więc nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta opisanego w § 8 Regulaminu.

8. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§6 Dostawa i wysyłka towaru

1. Sklep realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

3. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. In Post, DPD lub innej firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

4. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji

5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

7. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór osobisty w punkcie odbioru, Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon fiskalny lub fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient może skorzystać z bezpłatnego i łatwo dostępnego oprogramowania kompatybilnego z formatem PDF.

8. Jeśli Klient skorzysta z możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru, może tego dokonać punkcie odbioru osobistego. Termin odbioru Towaru zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta, który nie został wcześniej opłacony, w ciągu 3 dni od terminu potwierdzonego przez Sklep, zgodnie z powyższym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia (tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego).

§7 Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 24 miesięcy od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.

2. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten wynosi dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.

3. Sprzedawca nie ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialności za niewłaściwe ustawienia jego telefonu/smartfonu niezgodne z przekazywanymi przez Sklep instrukcjami i/lub wadliwe funkcjonowanie telefonów i smartfonów niezbędnych do prawidłowego działania i funkcjonowania sprzedawanych przez Sklep glucokardiowatchy, kardiowatchy i smartwatchy.

4. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

c) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

d) występuje w takiej ilości i posiada takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, w szczególności jego opisie, w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

  • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

e) opakowanie, akcesoria i instrukcje, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d) jakość taka sama jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 4  powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego uruchomienia Towaru, tylko i wyłącznie jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b) niewłaściwe uruchomienie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi)

7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

8. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 7 ust. 11 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

9. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

10. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sklep. Konsument jest obowiązany dostarczyć do Sklepu Towar podlegający naprawie lub wymianie.

11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:

a) Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

b) Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sklep próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13. Sklep może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

14. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar do Sklepu. Sklep zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

15. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) i Karty gwarancyjnej w której widnieje numer seryjny urządzenia. Każde urządzenie takie jak glucokardiowatch, kardiowatch i smartwatch posiada indywidualny numer seryjny, który umieszczony jest w Karcie Gwarancyjnej.

16. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument zobowiązany jest odesłać do serwisu firmy KENYS reklamowany towar wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 6 Warunków Gwarancji.

17. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

18. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

19. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

20. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa http://wiih.org.pl/index.php?id=125 .

22. Sklep zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sklep jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).

23. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

24. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

25. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sklepu lub jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres keny@kenys.eu. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na ten adres poczty elektronicznej.

26. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Przedsiębiorcę dowodu zakupu towaru (faktura VAT) i Karty gwarancyjnej w której widnieje numer seryjny urządzenia. Każde urządzenie takie jak glucokardiowatch, kardiowatch i smartwatch posiada indywidualny numer seryjny, który umieszczony jest w Karcie Gwarancyjnej.

27. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument zobowiązany jest odesłać do serwisu firmy KENYS reklamowany towar wraz z dokumentami wymienionymi w §9 ust. 6 Regulaminu.

28. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

29. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

30.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Konsument złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru bez podania przyczyny, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu zwrotu i zwróci fizycznie towar. Aby pobrać formularz kliknij tutaj—>

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sklep wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

4. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Konsument złoży Sklepowi w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu zwrotu i zwróci fizycznie towar. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy uznaje się za skuteczne jeżeli Klient prześle je na adres e-mail sklepu tj. kenys@kenys.pl lub razem ze zwracanym towarem w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty odebrania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć telefonicznie pod numerem telefonu + 48 520 92 66 29. Inne formy odstąpienia od umowy uznaje się za bezskuteczne.

5. Zwracany towar musi być wstanie nienaruszonym, w tym musi być kompletnyw fabrycznym opakowaniunie może nosić śladów eksploatacji. Klient jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z dowodem zakupu i instrukcją obsługi, w której znajduje się karta gwarancyjna z numerem seryjnym produktu na adres: KENYS 05-600 Kobylin, ul.Złota 32, email:kenys@kenys.pl, tel. +48 530 92 66 29 . Firma KENYS oświadcza, że nie odbiera przesyłek ze zwrotami z jakichkolwiek punktów odbiorów, paczkomatów oraz placówek pocztowych.

6. Firma KENYS  oświadcza i informuje, iż w celu wypróbowania zakupionego zegarka nie jest koniecznym usuwanie metki zegarka umieszczonej na jego pasku lub bransoletce i/lub folii ochronnej wyświetlacza .Koszty przesyłki ponosi Klient. 

7. Sklep zastrzega brak możliwości zwrotu w przypadku, gdy:

  • zostanie zerwana metka i/lub zegarek był noszony – przedmiotu mającego kontakt ze skórą, nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (przepis z ustawy) i/lub

  • zostanie odklejone zabezpieczenie naklejonego fabrycznie szkiełka ochronnego.

8. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

9. W terminie 14 dni od daty od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sklep zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

10. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj.:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

12. Sklep informuje, iż zwrot zegarka/smartwatcha/kardiowatcha/glucokardiowatcha w ramach odstąpienia od umowy, z której Konsument zerwał metkę i/lub odkleił zabezpieczenie wyświetlacza i/lub rozerwał opakowanie z silikonowym paskiem wymiennym nie może zostać sprzedany ponownie jako pełnowartościowy produkt. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 34 punkt 4. odstępujący od umowy sprzedaży Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku Sklep zwróci Klientowi odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony zegarek.

13. Z uwagi na punkt 8 Sklep informuje, iż w związku z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta (tj. w związku z odpowiedzialnością Konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy) Konsument może zostać obciążany koniecznością zapłaty odszkodowania w wysokości do 30% wartości rzeczy (wysokość odszkodowania zależy od stopnia pomniejszenia wartości rzeczy). Sugerujemy, aby sprawdzać i próbować zegarek tak , aby nie nosił widocznych śladów użytkowania i/lub uszkodzeń a także braków akcesoriów w zestawie etc.

14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

  • w których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w których przedmiotem świadczenia są przedmioty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami np. w odniesieniu do umów dotyczących zakupu zegarka, które po połączeniu z telefonem nie mogą zostać połączony ponownie z innym urządzeniem.

15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jest uprawnieniem, z którego może skorzystać wyłącznie konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

16. W przypadku dokonania zakupu gdy, Kupujący wnosi o wystawienie faktury, w której występuje pod danymi jako przedsiębiorca(nazwa firmy, NIP) to uznać należy, iż umowa sprzedaży jest związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową a tym samym, faktura jest wystawiona w celu zaliczenia poniesionych wydatków związanych z zakupem do kosztów prowadzenia działalności. Jeżeli zakup nie byłby związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową to, w takich przypadkach wystarczy paragon fiskalny lub faktura imienna z numerem PESEL. W związku z powyższym, firmie/przedsiębiorcy przedmiotowe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. 

§9 Warunki gwarancji 

1. Produkty sprzedawane przez firmę KENYS zwaną dalej Sprzedającym są objęte gwarancją w okresie 12 (dwanaście) miesięcy licząc od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uważa się datę dokumenty sprzedaży. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej, która dołączana jest do produktów takich jak urządzenia elektroniczne, wyroby medyczne. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z naszym sklepem pod adresem e-mail: kenys@kenys.eu lub serwisem pod adresem email: serwis@kenys.pl

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a firma może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3. W razie uwzględnienia istnienia wady firma KENYS wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub wadę usunie według żądania Klienta, chyba że spełnienie sposobu określonego przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych kosztów. W przypadku naprawy okres gwarancji wydłużany jest o czas naprawy w serwisie firmy KENYS. W przypadku wymiany produktu okres gwarancji pozostaje niezmienny tzn. 12 (dwanaście) miesięcy od daty sprzedaży pierwszego produktu.

4. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty wydania mu pierwotnie zakupionego produktu przez Sprzedającego.

5. Sprzedający w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od momentu dostarczenia reklamowanego produktu/produktów ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient zobowiązany jest wypełnić online formularz zgłoszenia naprawy i dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Serwisu firmy KENYS na adres: KENYS, 05-600 Kobylin, ul.Złota 32, e-mail: serwis@kenys.pl . Biuro i Serwis firmy KENYS pracuje w godzinach od 08.00 do 21.00. 

 Wraz z reklamowanym produktem należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kartą gwarancyjną – w której widnieje numer seryjny urządzenia. Numer seryjny reklamowanego produktu musi być zgodny z numerem seryjnym w Karcie gwarancyjnej. W przypadku braku zgodności numeru seryjnego produktu z numerem seryjnym na dowodzie sprzedaży Sprzedający nie uzna reklamacji, a Klient poniesie koszty oględzin produktu i przesyłki zwrotnej zgodnie z aktualnym cennikiem Serwisu firmy KENYS opublikowanym w sklepie internetowym kenys.pl 

  • dowodem zakupu (może być kopia). Numer dokumentu zakupu musi być zgodny z numerem dowodu sprzedaży wpisanym w Karcie Gwarancyjnej Produktu, o ile taka karta została dołączona. W przypadku braku zgodności numeru dokumentu sprzedaży z numerem dokumentu wpisanym w Karcie gwarancyjnej Sprzedający nie uzna reklamacji, a Klient poniesie koszty oględzin produktu i przesyłki zwrotnej zgodnie z aktualnym cennikiem Serwisu firmy KENYS opublikowanym w sklepie internetowym kenys.pl

  • opisem reklamacji

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie usunie wadę lub wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady powstałe z przyczyn powstałych w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważniony jest wyłącznie punkt serwisowy firmy KENYS, 05-600 Kobylin, ul Złota 32. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez punkt serwisowy firmy KENYS. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub napraw poza punktem Serwisowym firmy KENYS prawa gwarancyjne zostaną utracone.

9. Gwarancją nie są objęte:

  • uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu;

  • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondesację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie i prąd ładowania ( wyższe niż wskazane w instrukcji obsługi), niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także będących poza kontrolą Sprzedającego (Gwaranta); 

  • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne szkła smartwatcha,

  • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne elektrod, w przypadku smartwatcha EKG tj.  spowodowane zbyt ścisłym zapięciem zegarka na ręce; wepchnięciem elektrod wewnątrz koperty zegarka;

  • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne spowodowane wepchnięciem elektrod EKG wewnątrz koperty zegarka (np. uszkodzenia baterii, pęknięcia obwodów drukowanych)

  • w przypadku smartwatchy, które są urządzeniem elektronicznym gwarancja jak wskazano w powyższym punkcie nie obejmuje kondensacji pary wodnej w przypadku szybkiej i gwałtownej zmiany temperatury. W smartwatchu znajduje się powietrze, które zostało zamknięte w procesie produkcji. Powietrze to na wskutek szybkiej zmiany temperatury osadza się na szybce. Zasada ta dotyczy czystych praw fizyki i w każdym smartwatchu nawet wodoszczelnym ma prawo wystąpić takie zjawisko. Dlatego, gdy smartwatch przebywa pod rękawem w kurtce w mroźny dzień i nagle zostanie wyjęty, ochłodzony zimną wodą, powietrzem czy śniegiem to może zaparować. Również latem przy bardzo wysokich temperaturach, podczas przebywania na słońcu, a potem wejściu do klimatyzowanego samochodu smartwatch ma prawo zaparować w wyniku szybkiej zmiany temperatury otoczenia. zegarki są produktami bardzo wrażliwymi na zmiany temperatury. Wprowadzanie ich w zmienne warunki atmosferyczne w krótkich odstępach czasu może wiązać się z trwałym uszkodzeniem, które nie podlega naprawom gwarancyjnym. Najczęstszym błędem jest wystawianie zamoczonego/schłodzonego zegarka na promienie słoneczne (proces skraplania) . Takie posunięcie powoduje zaparowanie zegarka, które zniwelować można jedynie w odpłatnej naprawie serwisowej. Tylko smartwatche posiadające Certyfikat ISO6425 czyli są smartwatche dla nurków nie mają prawa parować . Inne smartwatche mogą natomiast parować w wyniku szoku termicznego. Takie zjawisko nie jest objęte gwarancją;

  • jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane użyciem smartwatcha podczas brania gorącego prysznica i/lub gorącej kąpieli.

  • jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane poddaniem smartwatcha szokowi termicznemu, takiemu jak używaniem go podczas pobytu w saunie lub użyciu podczas morsowania.

  • jakichkolwiek uszkodzenia spowodowane zanurzeniem smartwatcha w cieczy, pływaniem, nurkowaniem.

  • nieprawidłowa konfiguracja telefonu/smartfona mająca wpływ na poprawność działania aplikacji obsługującej dany typ smartwatcha. W przypadku problemów z instalacją i uruchomieniem należy skontaktować się z infolinią techniczną firmy KENYS pod numerem + 48 534 89 60 50.

  • okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego ( zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia bransolety i/lub pasków smartwatcha, wytarcia napisów, szkła koperty itp.);

  • usunięcie lub instalacja produktu, czyszczenie zewnętrze i/lub czyszczenie wewnętrzne;

  • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania ( np. używania smartwatcha w saunie, podczas brania gorącego prysznica, doprowadzenie do zapiaszczenia urządzeni np. podczas pracy w polu). Gdy para wodna lub spore ilości piasku dostaną się do urządzenia spowodują uszkodzenia elementów peryferyjnych;

  • wykorzystanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji, używanie z inną aplikacją niż wskazana w instrukcji obsługi.

  • uszkodzenie układu ładowania smartwatcha na skutek zastosowania źródła zasilania o większym napięciu i prądzie znamionowym niż wskazany w instrukcji obsługi;

  • zmniejszenie żywotności baterii smartwatcha / zmniejszenie czasu pracy baterii na skutek zużycia i/lub zastosowania źródła ładowania o innym napięciu i/lub prądzie znamionowym niż wskazane w instrukcji obsługi;

  • uszkodzenia powstałe na skutek wycieku produktów spożywczych, płynów lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;

  • awarie na skutek nieprawidłowego podłączenia urządzenia, użycia innej aplikacji niż wskazana w instrukcji obsługi, wadliwym działaniem smartfona, z którym współpracuje smartwatch oraz niezgodnością pomiędzy aplikacją a środowiskiem pracy;

  • awarie spowodowane niepoprawnym działaniem aplikacji obsługującej smartwatch na skutek wpływu wirusów zainstalowanych w smartfonie, do którego podłączony jest smartwatch;

  • awarie spowodowane brakiem konserwacji i/lub konserwacją niezgodną z instrukcją obsługi

10. W przypadku konieczności porozumienia się z Punktem Serwisowym KENYS proszę skontaktować się z Infolinią firmy KENYS pod numerem + 48 534 89 60 50 ( koszt połączenia wg taryfy operatora). Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00

§10 Ochrona  i polityka prywatności

1. W wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest KENYS Danuta Szturemska-Owczarek, adres: 05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 5/48, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 1230188999, REGON: 381528830.

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wykonanie wiążących nas z Państwem umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),

b) realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) marketing bezpośredni naszych usług, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

d) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

e) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będący realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

a) wykonanie umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń;

b) realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu,

c) cele marketingowe – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

d) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

6. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7. Klient posiada prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w zakresie danych, które przetwarzane są na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać wysyłając wiadomość mailową w tej sprawie na adres e-mail naszej firmy;

8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania nie powoduje żadnych skutków.

10. Dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

12. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

13. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§11 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§12 Postanowienia końcowe

1.Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.

2.Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.

3. Sklep Internetowy nie umożliwia zawierania umów z innymi przedsiębiorcami, tj. z przedsiębiorcami odrębnymi gospodarczo od Sprzedawcy.

4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php . Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

7. Umowy z Sprzedawcą oraz z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023

9. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Shopping Cart
Scroll to Top