Zwroty i reklamacje - Kenys polska marka zegarków EKG

Zwroty i reklamacje

Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 24 miesięcy od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.

2. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten wynosi dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.

3. Sprzedawca nie ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialności za niewłaściwe ustawienia jego telefonu/smartfonu niezgodne z przekazywanymi przez Sklep instrukcjami i/lub wadliwe funkcjonowanie telefonów i smartfonów niezbędnych do prawidłowego działania i funkcjonowania sprzedawanych przez Sklep glucokardiowatchy, kardiowatchy i smartwatchy.

4.Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

c) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

d) występuje w takiej ilości i posiada takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, w szczególności jego opisie, w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

-nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

-przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

-publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

e) opakowanie, akcesoria i instrukcje, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d) jakość taka sama jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

5.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 4  powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego uruchomienia Towaru, tylko i wyłącznie jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b) niewłaściwe uruchomienie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi)

7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

8. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 7 ust. 11 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

9. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

10. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sklep. Konsument jest obowiązany dostarczyć do Sklepu Towar podlegający naprawie lub wymianie.

11.Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:

a) Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

b) Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sklep próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13. Sklep może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

14. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar do Sklepu. Sklep zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

15. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) i Karty gwarancyjnej w której widnieje numer seryjny urządzenia. Każde urządzenie takie jak glucokardiowatch, kardiowatch i smartwatch posiada indywidualny numer seryjny, który umieszczony jest w Karcie Gwarancyjnej.

16. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument zobowiązany jest odesłać do serwisu firmy KENYS reklamowany towar wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 6 Warunków Gwarancji.

17. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

18. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

19. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

20. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa http://wiih.org.pl/index.php?id=125 .

21. Sklep zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sklep jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).

22. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

23. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

24. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sklepu lub jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres keny@kenys.eu. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na ten adres poczty elektronicznej.

25. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Przedsiębiorcę dowodu zakupu towaru (faktura VAT) i Karty gwarancyjnej w której widnieje numer seryjny urządzenia. Każde urządzenie takie jak glucokardiowatch, kardiowatch i smartwatch posiada indywidualny numer seryjny, który umieszczony jest w Karcie Gwarancyjnej.

26. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument zobowiązany jest odesłać do serwisu firmy KENYS reklamowany towar wraz z dokumentami wymienionymi w §9 ust. 6 Regulaminu.

27. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

28. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

29. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

Warunki gwarancji 

1. Produkty sprzedawane przez firmę KENYS zwaną dalej Sprzedającym są objęte gwarancją w okresie 12 (dwanaście) miesięcy licząc od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uważa się datę dokumenty sprzedaży. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej, która dołączana jest do produktów takich jak urządzenia elektroniczne, wyroby medyczne. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z naszym sklepem pod adresem e-mail: kenys@kenys.eu lub serwisem pod adresem email: serwis@kenys.eu

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a firma może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3. W razie uwzględnienia istnienia wady firma KENYS wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub wadę usunie według żądania Klienta, chyba że spełnienie sposobu określonego przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych kosztów. W przypadku naprawy okres gwarancji wydłużany jest o czas naprawy w serwisie firmy KENYS. W przypadku wymiany produktu okres gwarancji pozostaje niezmienny tzn. 12 (dwanaście) miesięcy od daty sprzedaży pierwszego produktu.

4. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty wydania mu pierwotnie zakupionego produktu przez Sprzedającego.

5. Sprzedający w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od momentu dostarczenia reklamowanego produktu/produktów ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient zobowiązany jest wypełnić online formularz zgłoszenia naprawy i dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Serwisu firmy KENYS na adres: SERWIS KENYS, 05-600 Kobylin, ul.Złota 32, e-mail: serwis@kenys.eu. Biuro i Serwis firmy KENYS pracuje w godzinach od 08.00 do 21.00. Firma KENYS oświadcza, że nie odbiera przesyłek z placówek Poczty Polskiej. Wraz z reklamowanym produktem należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kartą gwarancyjną – w której widnieje numer seryjny urządzenia. Numer seryjny reklamowanego produktu musi być zgodny z numerem seryjnym w Karcie gwarancyjnej. W przypadku braku zgodności numeru seryjnego produktu z numerem seryjnym na dowodzie sprzedaży Sprzedający nie uzna reklamacji, a Klient poniesie koszty oględzin produktu i przesyłki zwrotnej zgodnie z aktualnym cennikiem Serwisu firmy KENYS opublikowanym w sklepie internetowym kenys.pl

  • dowodem zakupu (może być kopia). Numer dokumentu zakupu musi być zgodny z numerem dowodu sprzedaży wpisanym w Karcie Gwarancyjnej Produktu, o ile taka karta została dołączona. W przypadku braku zgodności numeru dokumentu sprzedaży z numerem dokumentu wpisanym w Karcie gwarancyjnej Sprzedający nie uzna reklamacji, a Klient poniesie koszty oględzin produktu i przesyłki zwrotnej zgodnie z aktualnym cennikiem Serwisu firmy KENYS opublikowanym w sklepie internetowym kenys.pl

  • opisem reklamacji

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie usunie wadę lub wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady powstałe z przyczyn powstałych w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważniony jest wyłącznie punkt serwisowy firmy KENYS, 05-600 Kobylin, ul Złota 32. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez punkt serwisowy firmy KENYS. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub napraw poza punktem Serwisowym firmy KENYS prawa gwarancyjne zostaną utracone.

9. Gwarancją nie są objęte:

  • uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu;

  • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondesację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie i prąd ładowania ( wyższe niż wskazane w instrukcji obsługi), niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także będących poza kontrolą Sprzedającego (Gwaranta); 

  • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne szkła smartwatcha,

  • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne elektrod, w przypadku smartwatcha EKG tj.  spowodowane zbyt ścisłym zapięciem zegarka na ręce; wepchnięciem elektrod wewnątrz koperty zegarka;

  • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne spowodowane wepchnięciem elektrod EKG wewnątrz koperty zegarka (np. uszkodzenia baterii, pęknięcia obwodów drukowanych)

  • w przypadku smartwatchy, które są urządzeniem elektronicznym gwarancja jak wskazano w powyższym punkcie nie obejmuje kondensacji pary wodnej w przypadku szybkiej i gwałtownej zmiany temperatury. W smartwatchu znajduje się powietrze, które zostało zamknięte w procesie produkcji. Powietrze to na wskutek szybkiej zmiany temperatury osadza się na szybce. Zasada ta dotyczy czystych praw fizyki i w każdym smartwatchu nawet wodoszczelnym ma prawo wystąpić takie zjawisko. Dlatego, gdy smartwatch przebywa pod rękawem w kurtce w mroźny dzień i nagle zostanie wyjęty, ochłodzony zimną wodą, powietrzem czy śniegiem to może zaparować. Również latem przy bardzo wysokich temperaturach, podczas przebywania na słońcu, a potem wejściu do klimatyzowanego samochodu smartwatch ma prawo zaparować w wyniku szybkiej zmiany temperatury otoczenia. zegarki są produktami bardzo wrażliwymi na zmiany temperatury. Wprowadzanie ich w zmienne warunki atmosferyczne w krótkich odstępach czasu może wiązać się z trwałym uszkodzeniem, które nie podlega naprawom gwarancyjnym. Najczęstszym błędem jest wystawianie zamoczonego/schłodzonego zegarka na promienie słoneczne (proces skraplania) . Takie posunięcie powoduje zaparowanie zegarka, które zniwelować można jedynie w odpłatnej naprawie serwisowej. Tylko smartwatche posiadające Certyfikat ISO6425 czyli są smartwatche dla nurków nie mają prawa parować . Inne smartwatche mogą natomiast parować w wyniku szoku termicznego. Takie zjawisko nie jest objęte gwarancją;

  • jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane użyciem smartwatcha podczas brania gorącego prysznica i/lub gorącej kąpieli.

  • jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane poddaniem smartwatcha szokowi termicznemu, takiemu jak używaniem go podczas pobytu w saunie lub użyciu podczas morsowania.

  • jakichkolwiek uszkodzenia spowodowane zanurzeniem smartwatcha w cieczy, pływaniem, nurkowaniem.

  • nieprawidłowa konfiguracja telefonu/smartfona mająca wpływ na poprawność działania aplikacji obsługującej dany typ smartwatcha. W przypadku problemów z instalacją i uruchomieniem należy skontaktować się z infolinią techniczną firmy KENYS pod numerem + 48 534 89 60 50.

  • okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego ( zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia bransolety i/lub pasków smartwatcha, wytarcia napisów, szkła koperty itp.);

  • usunięcie lub instalacja produktu, czyszczenie zewnętrze i/lub czyszczenie wewnętrzne;

  • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania ( np. używania smartwatcha w saunie, podczas brania gorącego prysznica, doprowadzenie do zapiaszczenia urządzeni np. podczas pracy w polu). Gdy para wodna lub spore ilości piasku dostaną się do urządzenia spowodują uszkodzenia elementów peryferyjnych;

  • wykorzystanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji, używanie z inną aplikacją niż wskazana w instrukcji obsługi.

  • uszkodzenie układu ładowania smartwatcha na skutek zastosowania źródła zasilania o większym napięciu i prądzie znamionowym niż wskazany w instrukcji obsługi;

  • zmniejszenie żywotności baterii smartwatcha / zmniejszenie czasu pracy baterii na skutek zużycia i/lub zastosowania źródła ładowania o innym napięciu i/lub prądzie znamionowym niż wskazane w instrukcji obsługi;

  • uszkodzenia powstałe na skutek wycieku produktów spożywczych, płynów lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;

  • awarie na skutek nieprawidłowego podłączenia urządzenia, użycia innej aplikacji niż wskazana w instrukcji obsługi, wadliwym działaniem smartfona, z którym współpracuje smartwatch oraz niezgodnością pomiędzy aplikacją a środowiskiem pracy;

  • awarie spowodowane niepoprawnym działaniem aplikacji obsługującej smartwatch na skutek wpływu wirusów zainstalowanych w smartfonie, do którego podłączony jest smartwatch;

  • awarie spowodowane brakiem konserwacji i/lub konserwacją niezgodną z instrukcją obsługi

W przypadku konieczności porozumienia się z Punktem Serwisowym KENYS proszę skontaktować się z Infolinią firmy KENYS pod numerem + 48 534 89 60 50 ( koszt połączenia wg taryfy operatora). Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY —> kliknij tutaj i zgłoś naprawę w SERWISIE KENYS

Warunki zwrotu

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Konsument złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru bez podania przyczyny, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu zwrotu i zwróci fizycznie towar. Aby pobrać formularz kliknij tutaj—>

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sklep wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

4. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Konsument złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu zwrotu i zwróci fizycznie towar. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy uznaje się za skuteczne jeżeli Klient prześle je na adres e-mail sklepu tj. kenys@kenys.eu lub razem ze zwracanym towarem w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty odebrania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć telefonicznie pod numerem telefonu + 48 520 92 66 29. Inne formy odstąpienia od umowy uznaje się za bezskuteczne.

5. Zwracany towar musi być stanie nienaruszonym, w tym musi być kompletnyw fabrycznym opakowaniunie może nosić śladów eksploatacji. Klient jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt produkt wraz z dowodem zakupu i instrukcją obsługi, w której znajduje się karta gwarancyjna z numerem seryjnym produktu na adres: KENYS, 05-600 Kobylin, ul.Złota 32, email: kenys@kenys.eu, tel. +48 530 92 66 29 . Firma KENYS oświadcza, że nie odbiera przesyłek ze zwrotami z jakichkolwiek punktów odbiorów, paczkomatów oraz placówek pocztowych.

6. Firma KENYS  oświadcza i informuje, iż w celu wypróbowania zakupionego zegarka nie jest koniecznym usuwanie metki zegarka umieszczonej na jego pasku lub bransoletce i/lub folii ochronnej wyświetlacza .Koszty przesyłki ponosi Klient. 

7. Sklep zastrzega brak możliwości zwrotu w przypadku, gdy:

  • zostanie zerwana metka i/lub zegarek był noszony – przedmiotu mającego kontakt ze skórą, nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (przepis z ustawy) i/lub

  • zostanie odklejone zabezpieczenie naklejonego fabrycznie szkiełka ochronnego.

8. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

9. W terminie 14 dni od daty od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sklep zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

10. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj.:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

12. Sklep informuje, iż zwrot zegarka/smartwatcha/kardiowatcha/glucokardiowatcha w ramach odstąpienia od umowy, z której Konsument zerwał metkę i/lub odkleił zabezpieczenie wyświetlacza i/lub rozerwał opakowanie z silikonowym paskiem wymiennym nie może zostać sprzedany ponownie jako pełnowartościowy produkt. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 34 punkt 4. odstępujący od umowy sprzedaży Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku Sklep zwróci Klientowi odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony zegarek.

13. Z uwagi na punkt 8 Sklep informuje, iż w związku z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta (tj. w związku z odpowiedzialnością Konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy) Konsument może zostać obciążany koniecznością zapłaty odszkodowania w wysokości do 30% wartości rzeczy (wysokość odszkodowania zależy od stopnia pomniejszenia wartości rzeczy). Sugerujemy, aby sprawdzać i próbować zegarek tak , aby nie nosił widocznych śladów użytkowania i/lub uszkodzeń a także braków akcesoriów w zestawie etc.

14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

  • w których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w których przedmiotem świadczenia są przedmioty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami np. w odniesieniu do umów dotyczących zakupu zegarka, które po połączeniu z telefonem nie mogą zostać połączony ponownie z innym urządzeniem.

15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jest uprawnieniem, z którego może skorzystać wyłącznie konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

16. W przypadku dokonania zakupu gdy, Kupujący wnosi o wystawienie faktury, w której występuje pod danymi jako przedsiębiorca (nazwa firmy, NIP) to uznać należy, iż umowa sprzedaży jest związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową a tym samym, faktura jest wystawiona w celu zaliczenia poniesionych wydatków związanych z zakupem do kosztów prowadzenia działalności. Jeżeli zakup nie byłby związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową to, w takich przypadkach wystarczy paragon fiskalny lub faktura imienna. W związku z powyższym, firmie/przedsiębiorcy przedmiotowe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. 

Shopping Cart
Scroll to Top